Investice a strategie EFG do roku 2023

20. ledna 2023

Naše společnost má před sebou důležitý rok, který přinese řadu investičních výzev, spuštění nových projektů a obecně vzato se dá očekávat, že i poměrně velké rozšíření portfolia skupiny. Nedávná oslava příchodu roku 2023 je zároveň vhodnou příležitostí k nastínění strategie pro příští období. Dovolte nám tedy stručné vyjádření, ve kterém se zastavíme u těch nejdůležitějších bodů.

Co se týče novinek v následujícím roce, tou nejzásadnější je jistě avizované rozšíření portfolia o nové energetické zdroje. Investiční společnost Energy financial group bude za účelem navýšení produkce biometanu v příštích dvou letech instalovat tři nové jednotky výroby tohoto zeleného plynu. Shrňme si tedy nejdříve aktuální výhledy v této investiční oblasti.

Nové flexibilní zdroje

Díky investicím do upgradingu bioplynu na biometan, které překračují 120 milionů korun, se EFG chystá do konce roku 2024 provozovat celkem čtyři produkční místa, jejichž celková kapacita má včetně stávající rapotínské a vyškovské stanice přesáhnout 90 GWh plynu/rok. Klíčovou surovinou, na níž se budeme soustředit, zůstává i nadále především biologicky rozložitelný odpad (nikoli účelově pěstované plodiny). Na všech našich stávajících i nových zařízeních se přitom po celý rok budeme zaměřovat také na možnosti v rozvoji poskytovaných služeb výkonové rovnováhy sítě.

„Pro naplnění ambiciózních evropských cílů je nutné rozběhnout další bioplynové stanice pro výrobu biometanu. Jednou z našich priorit je tak investovat v této oblasti do pořízení a instalace technologií, které budou zajišťovat stabilitu elektrické sítě, dodávek plynu a tepla, čímž povedou k výraznější energetické soběstačnosti. V roce 2023 chystáme jak rozšíření kapacit našich současných projektů, tak akvizice doma i v zahraničí.“

Místopředseda správní rady a výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr

Výroba biometanu v EFG Vyškov BPS

Jaké konkrétní změny čekají naše stávající energetická zařízení? V roce 2023 bude důležitá především instalace výrobní jednotky biometanu na vyškovské bioplynové stanici, která má být po EFG Rapotín BPS dalším zdrojem tzv. „zeleného plynu“ v portfoliu Energy financial group. Ten doplní elektrickou a tepelnou energii, která je zde nyní z bioplynu produkována. Pro tyto účely budeme mimo jiné také navyšovat kapacitu zpracování odpadu ze současných 12 na 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu.

EFG Vyškov BPS (www.efg-vyskov.cz)

Nové příležitosti pro EFG Rapotín BPS

Přestože se může rapotínská stanice pochlubit spolehlivým provozem se stabilní produkcí bioplynu, a to především díky skvělé práci místního personálu, stále je i v tomto ohledu prostor pro další rozvoj. Proto je v přípravě koncept rozvoje BPS, který by umožnil navýšení produkce bioplynu. Navýšená produkce by pak měla ve svém důsledku pozitivní vliv i na množství vyrobeného biometanu, elektřiny a tepla.

„Z přidružených projektů obnovitelné energetiky v Rapotíně se plánujeme také dál zabývat výstavbou fotovoltaické elektrárny na střechách našeho provozu či možnostmi akumulace energie. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi důležitosti podpůrných služeb, které vnímáme jako stavební kámen moderní energetiky, rozhodně o nich budeme i nadále uvažovat i zde,“ uzavírá vedoucí divize EFG Production Martin Janda.

EFG Rapotín BPS (www.efg-rapotin.cz)

Rozšíření projektu „Třídím gastro“

Díky zodpovědným původcům odpadu, které se připojují k projektu „Třídím gastro“, sveze společnost EFG Waste logistic do svých bioplynových stanic ročně téměř tisíc tun gastroodpadu, který je znovuvyužit jako obnovitelný zdroj energie v našich bioplynových stanicích. V současné době třídí gastroodpad již 18 českých obcí a měst, na recyklaci jedlého oleje se jich podílí 27. Rozšířen je převážně v Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském kraji, přičemž v plánu je i Vysočina, Pardubický či Královohradecký kraj. Kromě oblasti působnosti projektu dojde v roce 2023 také na rozšíření vozového parku.

„Smyslem služby ‚tridimgastro.cz‘ je obsáhnout celý projekt třídění gastroodpadu po technické i legislativní stránce. Díky tomu jsou jeho původci připraveni na blížící se změny v odpadové legislativě, které městům a obcím přímo ukládají snižovat množství komunálního odpadu, a to mimo jiné nástroji jako je zvyšování poplatků za uložení tohoto odpadu na skládky. Služba tak ve výsledku šetří nejen přírodu, ale také například obecní rozpočet.“

Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics

Projekt „tridimgastro.cz“, recyklační doby (www.tridimgastro.cz)

Optimalizace provozu MOSTEK energo

V neposlední řadě nás v tomto roce čeká optimalizace provozu elektrárny na biomasu v Mostku, jež je v našem výčtu posledním, avšak neméně důležitým zdrojem elektrické energie. Zejména se budeme soustředit na úpravu palivového mixu (snižování nákladů), jakožto i např. na úpravě dopravních cest.

Na elektrárně MOSTEK energo od akvizice pokračujeme v optimalizaci provozu, přičemž nyní se nacházíme ve stavu úspěšného spolu spalování štěpky s našim tradičním palivem, tj. agro peletou. V tomto ohledu se budeme dál soustředit na vylepšení procesu a další navyšování objemu štěpky v našem palivovém mixu. Velký důraz bude zároveň kladen opět na rozvoj podpůrných služeb. V první polovině letošního roku by rovněž mělo dojít ke spuštění elektrokotle jakožto prvního zařízení EFG pro jejich poskytování.

MOSTEK energo (www.efg-mostek.cz)

Poslední články

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Nová brožura představuje cíle EFG do let 2025–2030

Po dalším růstu investiční skupiny nadešel čas také na aktualizované vydání brožury společnosti. Kromě vize a strategie je v ní věnován prostor také cílům na období mezi lety 2025–2030 a novým projektům jako je poskytování služeb výkonové...