EFG přichází s veřejnou emisí dluhopisů

13. listopadu 2020

Investiční skupina Energy financial group (EFG), která je v rámci ČR lídrem v oblasti energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výroby biometanu, vydává veřejnou emisi dluhopisů o celkovém objemu 350 mil. Kč. Dluhopisy o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč jsou úročeny pevnou sazbou 6,5 % p.a. a splatné v roce 2026. Výnos bude vyplácen čtvrtletně zpětně.

Veřejné dluhopisy společnosti Energy financial group budou nabízeny tuzemským profesionálním i neprofesionálním zákazníkům a výnos z prodeje plánuje skupina využít na posílení dominantní pozice na trhu v oblasti energetického využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a výroby biometanu a na strategické rozšíření portfolia projektů v těchto sektorech. Záměrem EFG je investovat do dvou konkrétních projektů ve strategických lokalitách, jejichž rozvoj bude mít zásadní význam z hlediska energetického využití BRO v celé České republice, podobně jako má dnes EFG Rapotín BPS. Cílem EFG je udávat investiční směr ke společensky odpovědným projektům, realizovat je a provozovat bez nutnosti státních podpor včetně výroby a prodeje biometanu.

Nová série dluhopisů je dalším krokem k rozvoji naší společnosti. Emisí o nominální hodnotě 100 tis. Kč za kus umožňujeme i menším českým investorům profitovat na našich společensky odpovědných projektech, které mají zároveň významný růstový potenciál,“ vyjádřil se k vydání dluhopisů výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

Emise nazvaná ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I (ISIN CZ0003525545) s dluhopisy o nominální hodnotě 100 tis. Kč a celkovém objemu 350 mil. Kč jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,5 % p.a. a jsou splatné v roce 2026. Vydávané dluhopisy jsou listinnými dluhovými cennými papíry na řad. K celé emisi se vztahují stejná práva, dluhopisy nejsou rozděleny do jednotlivých tříd. Dohled nad cennými papíry vykonává Česká národní banka.

Skupina EFG se věnuje budování a provozování projektů zaměřených na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Ve svých provozovnách se zabývá výrobou elektřiny a tepla z biologicky rozložitelných odpadů a v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS u Šumperka navíc následným upgradingem získaného bioplynu na biometan. Ten je využitelný například jako pokročilé palivo s vlastnostmi zemního plynu a je vtláčen jako první zelený plyn v ČR do distribuční plynárenské soustavy. Naše společnost podporuje podnikání v duchu ESG principů, tedy v duchu společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí.

Více podrobností k Prospektu zde.

Upozornění 

Tato zpráva je propagačním sdělením ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu a nařízení Komise 2019/979 ze dne 14. března 2019. Prospekt byl schválen Českou národní bankou a zveřejněn na webové adrese: www.efg-holding.cz/dluhopisy. Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Předmět koupě je složitý a může být obtížně srozumitelný.
Platné a závazné konečné podmínky transakcí popsaných v této zprávě jsou řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy a jiné cenné papíry skupiny EFG pouze na základě této zprávy.

Poslední články